ອີເມວພາກລັດ


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
ຄູ່ມື email New

ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນລະບົບລວມສູນການນຳໃຊ້ຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ ທີ່ນຳໃຊ້ລະຫັດຊື່ອີນເຕີເນັດເປັນຂອງລັດຖະບານ .gov.la ຊື່ງເປັນລະບົບທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ສື່ສານ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງພາກລັດ ໂດຍຜ່ານລະບົບເຄືອຂ່າຍອີນເຕີເນັດ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບວຽກງານບໍລິຫານລັດ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ປອດ ແລະ ປະຢັດ.

ເວັບໄຊ: mail.gov.la

 

 

ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ
ແຈ້ງການສືບຕໍ່ຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ທົ່ວແຂວງຈຳປາສັກ
ວິດີໂອແນະນຳການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ
ສະຖິຕິ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ